Memuriyete yahut kamu görevine ilk defa veya yeniden atanacaklar hakkında arşiv araştırması (kişi hakkındaki kayıtların incelenmesi) yapılmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile hakim ve savcılara arşiv araştırması ile güvenlik soruşturması birlikte yapılmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında arşiv araştırması ile güvenlik soruşturması birlikte yapılmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Arşiv araştırması, kişinin, adli sicil kaydını, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığını kapsamalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Arşiv Araştırması, kişi hakkında verilen, kamu davasının ertelenmesine yönelik kararları ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını (HAGB) kapsamalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Arşiv araştırması, kişi hakkında bir sınırlama olup olmadığını ve kesinleşmiş mahkeme kararlarını kapsamalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Arşiv araştırması, kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ve kovuşturmaları kapsamalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Arşiv araştırması, kişi hakkında verilen kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığını kapsamalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve kayın (evlenmeyle ortaya çıkan) hısımları da dahil edilmelidir.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması yerinden araştırma (güvenlik soruşturmasında amaçlanan nedene bağlı olarak kişi hakkında doğrulanabilir ve güncel bilgi edinimine imkân sağlayan, husumet, kin, garez gibi amaçlarla verilebilecek bilgileri ayıklamaya imkan tanıyan araştırma) yöntemi ile yapılmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel verilerin doğru ve güncel olması esastır. Bu veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni ve ekonomik güvenlik ile ilgili istihbarat faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler kişiye verilmemelidir.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulmalı ve ilgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilmemelidir.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmeli ve yok edilmelidir.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinmemeli ve yok edilememelidir.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 135 ila 140’ıncı maddeleri (özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar) uygulanmalıdır.

Tarih

19 Haziran 2020

Oylama sonucu

Kabul Edildi